misja szkoły

Misją naszej szkoły jest konsekwentnie realizowany proces nauczania i wychowania zmierzający do wyposażenia ucznia
w rzetelną wiedzę i przygotowanie go do ustawicznego, samodzielnego rozwoju.
Nauka w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym odbywa się w oparciu o wypróbowane programy nauczania zatwierdzone przez MENiS. Ambicją naszych szkół jest to, aby realizacja programów nauczania cieszyła się coraz większym uznaniem, a naszym uczniom dawała zadowolenie i pewność, że ich oczekiwania są brane pod uwagę. Zapewnić to możemy dzięki indywidualnemu tokowi nauczania, współpracy z uczelniami oraz fachowej kadrze, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, doskonali metody nauczania i bogaci warsztat pracy.
Kształcenie w naszych szkołach służy integralnemu rozwojowi osobowości człowieka i prowadzi go do osiągnięcia zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw. Pragniemy wprowadzić ucznia w wielki świat wiedzy, kultury
i wiary. W przekazywaniu wiedzy nie chodzi nam o zdobywanie wiadomości przez ucznia, lecz o zrozumienie przez niego podanej mu wiedzy, problemowe poznawanie praw i zjawisk, rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków
i zależności istniejących w świecie.
Współpraca z rodzicami ma na celu kompleksowe przygotowanie ich dzieci, w oparciu o wysokie standardy moralne
i zasady chrześcijańskie do pełniania roli wzorowych obywateli. Człowiek nigdy nie powinien wykorzystywać posiadanej wiedzy do złych celów, dlatego w procesie jej pogłębiania uwrażliwiamy sumienie ucznia na etyczny wymiar nauki. Uczymy, że zdobyte wiadomości i umiejętności mają zawsze służyć czynieniu dobra i powinny być wykorzystywane zgodnie z wolą Bożą.
Wychowanie rozumiemy jako troskę o integralny rozwój osoby ludzkiej, który dotyczy całego człowieka, jego ciała
i duszy. Dlatego w podejmowanych działaniach przywiązujemy jednakową wagę do formacji wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości - wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, w tym intelektualnego, moralnego i duchowego. W kontakcie
z wychowankiem interesujemy się najpierw jego osobą, a potem jego działaniem i osiągnięciami. Pragniemy przyjąć go
i szanować takiego jakim jest, widzieć jego zalety i słabości, pragnienia i potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe, dzielić
z nim radości i smutki, sukcesy i porażki, uszanować wszystko z czym do nas przychodzi i uczynić to punktem wyjścia do pracy wychowawczej. Poważnie traktujemy codzienne przeciwności, rozterki i zawody naszych uczniów.
Główna Zadania nazej szkoły to:

  • kształtowanie charakterów uczniów, aby byli użytecznymi i świadomymi obywatelami,
  • indywidualne podejście do każdej osoby,
  • dbałość o pełny rozwój społeczny, kulturowy, duchowy i fizyczny młodzieży,
  • wszechstronna opieka nad uczniem,
  • wysoki poziom nauczania,
  • partnerstwo z rodzicami w kształceniu ich dzieci.
  •